CHAIR

Ravi

Dr. Ravi Parkash Gandhi

CO-CHAIR

Shri Ashish Goel

Shri Sumit Duggal

SECRETARIAT TEAM

Mr. Mohit Luthra

Mr. Ajay Bansal