CO-CHAIR

Shri Ranjan Dhingra

Shri Bharat Rajesh Joshi

Shri Dhruv Aggarwal

SECRETARIAT TEAM

Dr. Jatinder Singh

Ms. Swati Kumar & Ms Bhavna Singh