CHAIR

Dr. Rajib Kumar Mishra

CO-CHAIR

Shri Sanjeev Gupta

SECRETARIAT TEAM

Dr. Yogesh Sirvastav

Mr. Punit Chaudhary