CHAIR

Shri Mohit Kumar Jain

CO-CHAIR

Shri Dev Prakash Goel

Shri Ashish Agrawal

SECRETARIAT TEAM

Dr. Ranjeet Mehta

Ms. Kanchan Zutshi