CHAIR

Shri Vivek Katoch

CO-CHAIR

Shri Harish Pant

Ms. Alka Gurnani

SECRETARIAT TEAM

Dr. Nasir Jamal