CHAIR

Shri Satyajit Kumar Singh

SECRETARIAT TEAM

Dr. Yogesh Srivastav

ADDRESS

22 C, Sai Kripa
1st Floor, Kidwaipuri, PS Buddha Colony, Patna-800001