CHAIR

Ms. Surbhi Gupta

CO-CHAIR

Shri Harsh Kataruka

Shri Tushar Aggarwal

Shri Parmeet Singh Sood

Shri Kunal Singhal

SECRETARIAT TEAM

Dr. Ranjeet Mehta

Ms. Aparajita Mangotra