CHAIR

Shri Vikramjit Singh

CO-CHAIR

Shri Dushyant Bhalla

Shri Rajan Sehgal

Ms. Honey Bhardwaj

SECRETARIAT TEAM

Mr Naveen Seth

Ms. Sulagna Ghosh