CHAIR

Shri Ankush Nijhawan

CO-CHAIR

Shri Mukul Bagla

Shri Arshad Nizam Shawl

SECRETARIAT TEAM

Mr. Anil Ghoshal