CHAIR

Shri Rupinder Singh Sachdeva

CO-CHAIR

Shri Karan Gilhotra

Shri Ajay Mahajan

Shri Sanjiv Singh Sethi

SECRETARIAT TEAM

Mr. Naveen Seth

ADDRESS

PHD House, Sector-31A
Chandigarh-160 031