CHAIR

Shri Arjun Aggarwal

CO-CHAIR

Shri Nitin Jain

Shri Samaresh Shah

SECRETARIAT TEAM

Dr. Jatinder Singh

Ms Swati Kumar