CHAIR

Ms. Priya Hingorani

CO-CHAIR

Shri Kirit S. Javali

Ms. Lalit Mohini Bhatt

Sarvesh

Shri Sarvesh Chowdhry

SECRETARIAT TEAM

Dr. Jatinder Singh

Ms. Pankhuri Rehsi