CHAIR

Shri Sudhir Rao Hoshing

CO-CHAIR

Ms. Padma Priya

Dr. Pawan Singh

Shri Himanshu Agarwal

Anuj

Ar. Anuj Khanna

SECRETARIAT TEAM

Dr. Ranjeet Mehta

Mr. Avinash Srivastava