CHAIR

Shri Sudhir Rao Hoshing

CO-CHAIR

Dr. Pawan Singh

Shri Himanshu Agarwal

Ms. Padma Priya

SECRETARIAT TEAM

Dr. Ranjeet Mehta

Mr. Avinash Srivastava