CHAIR

Shri Manoj Gaur

CO-CHAIR

Shri Vineet Kanwar

Ms. Shabnam Singhal

SECRETARIAT TEAM

Dr. Ranjeet Mehta

Mr. Avinash Srivastava