CHAIR

Dr. Manoj Pant

CO-CHAIR

Shri Sanjay Beswal

Shri Vishal Dhingra

SECRETARIAT TEAM

Dr. S P Sharma