CHAIR

Shri Shreevats Jaipuria

CO-CHAIR

Dr. Neha Berlia

Ms. Sonali Jain

Shri Raja Lahiri

SECRETARIAT TEAM

Ms. Shalini S Sharma