CHAIR

Shri Rudra Shriram

CO-CHAIR

Shri Satyanarayan Nuwal

Shri Mohinder Kumar Gupta

SECRETARIAT TEAM

Dr. Nasir Jamal