CHAIR

Shri Vipin Vohra

CO-CHAIR

Shri Michael Jain

Shri Sanjiv Edward

SECRETARIAT TEAM

Dr. Jatinder Singh

Ms. Swati Kumar & Ms Bhavna Singh