CHAIR

Dr. Rajiva Rai

CO-CHAIR

(Homeo) - Dr. Satinder Pal Singh Bakshi

(Ayurveda) - Shri Arjun J. Multani

(Unani) Dr. Santosh Kumar Joshi

SECRETARIAT TEAM

Dr. Nasir Jamal